Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die Rethink Media sluit met een opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2. Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan de persoon of rechtspersoon waarmee Rethink Media een overeenkomst heeft gesloten.

3. Overeenkomst

De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Rethink Media een schriftelijke aanvaarding op een door haar gedaan aanbod ontvangt, dan wel dat Rethink Media een aan haar gericht aanbod schriftelijk aanvaardt.

4. Disclaimer en algemene voorwaarden

De informatie op onze website is met zorgvuldigheid samengesteld. Rethink Media wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en overeenkomsten. Door ondertekening van een overeenkomst verklaart de opdrachtgever dat hij/zij de voorwaarden heeft doorgelezen en daarmee akkoord gaat. Dit kan plaats vinden door ondertekening van een offerte of per email als afbeelding of PDF.

6. Prijsopgave

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Rethink Media zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

7. Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Rethink Media wordt bevestigd en er binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden.

8. Leveringstermijn

De door Rethink Media vooropgestelde (af)leveringstermijnen voor het leveren van een ontwerp zijn geen fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige (af)levering dient de opdrachtgever Rethink Media schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Rethink Media een redelijke termijn van 14 dagen dient te worden gesteld om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.

9. Copyright

De opdrachtgever bevestigt bij zijn opdracht dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan Rethink Media worden aangeleverd eigendom zijn van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat niet conform de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen is. Rethink Media is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die voortkomen uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst en foto’s) op zijn/haar website, PR materiaal of logo. Rethink Media kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

10. Omschrijving van de werkzaamheden

De inhoud van de opdracht is bepaald door de in de offerte of opdrachtbevestiging gegeven beschrijving van de werkzaamheden, alsmede alle wijzigingen en/of aanvullingen die naderhand schriftelijk door Rethink Media aan opdrachtgever zijn bevestigd. Tenzij in de opdrachtbevestiging anders is vermeld, worden bijkomende werkzaamheden of aanvullende opdrachten apart in rekening gebracht.

11. Vergoeding

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht of bij verlenging van de opdracht.

12. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum mits anders vermeld. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.

13. Gebruik en licentie

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken

• Als er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken

• Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd

• De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. Rethink Media behoudt wel het recht om ontwerpen te publiceren op haar websites, portfolio’s en op social media.

14. Drukwerk

De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de opdrachtgever. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

15. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16. Auteursrecht & Intellectueel eigendom (Persoonlijkheidsrechten)

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het door Rethink Media uitgevoerde en opgeleverde werk bij Rethink Media. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht op de voor hem gemaakte producten. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van Rethink Media worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden. Indien opdrachtgever het ontwerp of de website wenst te wijzigen, dient hij Rethink Media in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald. Rethink Media is ten alle tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen en websites te vermelden.

17. Aansprakelijkheid

Rethink Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor

• Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. Aansprakelijkheid van Rethink Media voor enige schade, waaronder gevolgschade, ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de door Rethink Media uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen is uitgesloten tenzij sprake is van grove schuld of opzet.

• Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan Rethink Media niet aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

• Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.De eventuele, totale aansprakelijkheid van Rethink Media is beperkt tot vergoeding van directe schade met een maximum van de voor de werkzaamheden voor de opdrachtgever ontvangen vergoeding.

• Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

• Fouten in het ontwerp of de tekst /gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld.

• Taalkundige, tekstuele/ of grammaticale fouten. Na afronden van de opdracht hebben zowel opdrachtgever als Rethink Media geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

18. Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Rethink Media zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

19. Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.